Σήμερα την 19/06/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2:00μ.μ. συνήλθαν τα μέλη του Δ.Σ. στα Γραφεία Διοίκησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας ΣΥΝ.Π.Ε., επί της οδού Βασιλέως Βασιλείου & Βασ. Αλεξάνδρου 1, στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου κ. Μηλιώτη Νικόλαου, προς συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα: Γνωστοποίηση απόφασης προσωρινής διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών σε αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης στην Εκουσία δικαιοδοσία.

Ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι μετά την υποβληθείσα με αριθ. κατάθεσης ΜΕ 145/2023 αίτηση Εκουσίας Δικαιοδοσίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης στην τράπεζα, λόγω λήξης της θητείας εκδόθηκε η από 19-06-2023 προσωρινή διαταγή του κ. Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών,  με την οποία έγινε δεκτό το δικόγραφο που κατατέθηκε και διορίσθηκε προσωρινό διοικητικό συμβούλιο απαρτιζόμενο από τους κατωτέρω με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

1.         Μηλιώτης Νικόλαος του Γεωργίου                         Πρόεδρος          
2.         Πούλιος Ευάγγελος του Νικολάου                 Α΄  Αντιπρόεδρος
3.         Μπαλάτος Γεώργιος του Νικολάου                      Γραμματέας
4.         Βέρρος Δήμος του Νικολάου                                  Ταμίας
5.         Στάγκος Δημήτριος του του Αιμίλιου              Εκτελεστικό Μέλος
6.         Χουσουρίδης Νικόλαος του Γεωργίου            Εκτελεστικό Μέλος
7.         Γκότσης Στέργιος του Ευαγγέλου                           Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι αρχικά μέχρι την έκδοση απόφασης επί της άνω αίτησης η οποία έχει προσδιορισθεί να εκδικασθεί την 25-07-2023.

  Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος                                                       

Μηλιώτης Νικόλαος             

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ