Κυριακή, 14 Αυγούστου 2022

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑ­ΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε., καλούνται οι κ.κ. εταίροι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδρίων του Ξενοδοχείου PHILIPPOS ΧΕΝΙΑ HOTEL, στις Σέρρες στην οδό Α­γίας Σοφίας αριθ. 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.:
Θέμα 1°: Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
Θέμα 2° : Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Α. για την εταιρική χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2021 έως 31-12-2021.
Θέμα 4ο : Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2022 έως 31-12-2022.
Θέμα 5°: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από την 01-01-2021 έως την 31-12-2021.
Θέμα 6°: Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου της τράπεζας για την τριετία 2022- 2024.
Θέμα 7ο : Έγκριση της πολιτικής καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..
Θέμα 8ο : Τροποποίηση του καταστατικού.
Θέμα 9°: Προτάσεις ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των συνεταίρων θα επαναληφθεί οριστικά την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022  την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά ε­γκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται αυτοπρόσωπα και σε περίπτωση κατοχής άνω των είκοσι μερίδων δύναται παράσταση και δια εξουσιοδότησης Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέ­λευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοι­χούν στις συνεταιριστικές του μερίδες. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα - μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τους. Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, δια­βατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.
Σέρρες 26-05-2022

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος

Νικόλαος Μηλιώτης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ