Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο να καταθέσει προσφορά με σκοπό την επιλογή αναδόχου, για την προμήθεια σαράντα δύο (42) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ).

Κατεβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές Έργου