Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιεί το πρόγραμμα χρηματοδότησης κεφαλαίου κίνησης με 80% Εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους. Η εγγύηση παρέχεται από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο, και με τη συνεισφορά του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).
Το πρόγραμμα απευθύνεται:
Σε Μικρομεσαίες (ΜμΕ) Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (εκτός  από εξωχώριες επιχειρήσεις, εταιρίες συμμετοχών σε άλλες εταιρίες, επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους) και οι οποίες πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Για Μικρές, πολύ Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) που:
Έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ο οποίος, την τελευταία διαχειριστική χρήση, δεν υπερβαίνει τα  Ευρώ 50 εκατ. ή των οποίων το Ενεργητικό δεν ξεπερνά τα Ευρώ 43 εκατ.
Απασχολούν κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογισμός σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας  Ε.Μ.Ε.)
Παράλληλα θα πρέπει:
Να είναι επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Να μην θεωρείται προβληματική κατά την 31.12.2019 (όπως αναφέρεται στο σημείο 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014).
Να κρίνεται πιστοληπτικά αποδεκτή σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες της Τράπεζας.
Να ήταν ενήμερη 31.12.2019 ή 29.2.2020. Ενήμερη πιστοδότηση για τις ανάγκες της παρούσας Δράσης είναι αυτή που δεν  υπερβαίνει τις 90 ημέρες με σημείο αναφοράς την 31.12.2019 ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
Να μην  εκκρεμεί σε βάρος της εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
Εφόσον έχει ενταχθεί σε προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ, να μην έχει εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών της.
Δεν υπερβαίνει το όριο των ενισχύσεων που θέτει το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19.
Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες κατά την εκταμίευση
Ύψος Δανείου:
Το δάνειο κεφαλαίου κίνησης, το ύψος της οποίας δεν δύναται να ξεπερνά το μεγαλύτερο ποσό εκ των κάτωθι κριτηρίων, όποιο είναι το μεγαλύτερο:

  • Το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της Επιχείρησης για το 2019 (συμπεριλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στους χώρους της επιχείρησης, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στις μισθοδοτικές καταστάσεις υπεργολάβων). Στις περιπτώσεις Επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.1.2019, το ύψος χρηματοδότησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μισθολογικό κόστος για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της Επιχείρησης.                                                                 
  • ή το 25% του κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.
  • ή μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της αιτούσας επιχείρησης, το ποσό του δανείου δύναται να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες για τη Μικρομεσαία Επιχείρηση και τον Αυτοαπασχολούμενο και για τους επόμενους 12 μήνες για τη Μεγάλη Επιχείρηση.

Διάρκεια:
- έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 12 μήνες, με ολική εκταμίευση εως 31-12-2020

Προμήθεια Εγγύησης
Οι  Εγγυήσεις του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας παρέχονται έναντι της λήψης κατάλληλης προμήθειας από τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση η οποία αυξάνεται προοδευτικά καθώς αυξάνει η διάρκεια της εγγυημένης χρηματοδότησης, ως εξής:
Μικρομεσαία Επιχείρηση και αυτοαπασχολούμενοι: 1ο έτος: 0,25% / 2ο και 3ο έτος: 0,50% / 4ο και 5ο έτος 1%
Η προμήθεια καταβάλλεται  εφάπαξ για τη συνολική διάρκεια του δανείου κατά την πρώτη εκταμίευση της χρηματοδότησης και υπολογίζεται στο εγγυημένο ποσό της χρηματοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου. Το ποσό της προμήθειας επιχορηγείται μέσω του Ταμείου και έως του ποσού:
για επιχειρήσεις όλων των κλάδων εκτός του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας: 800.000 ευρώ
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας : 120.000 ευρώ (αρχείο ΚΑΔ)
για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων: 100.000 ευρώ. (αρχείο ΚΑΔ)
Υποβολή Αιτημάτων:
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Δράσης, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων – ΠΣΚΕ  (www.ependyseis.gr), επιλέγοντας την Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας ως την Τράπεζα από την οποία επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν.
Για πληρέστερη ενημέρωση αναφορικά με την υποβολή αίτησης στο ΠΣΚΕ, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας.
Το “Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19” διατίθεται έως την 31.12.2020.
Πληροφορίες:

Κατάστημα Σερρών:
τηλ.:23210-98060, fax:23210-98069

Θυρίδα Ηράκλειας:
τηλ.:23250-25040, fax:23250-25043

Κατάστημα Κατερίνης:
τηλ.: 23510-30996, fax: 23510 – 75710

Κατάστημα Λεπτοκαρυάς:
Τηλ.: 23520 – 33350, fax: 23520 - 33346Δικαιολογητικά Εγγυοδοσίας
Υπόδειγμα 1 Επιχειρηματικό Σχέδιο
Υπόδειγμα 2 ΔΗΛΩΣΗ MME (προσδιορισμού μεγέθους επιχείρησης)
Υπόδειγμα 3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΩΡΕΥΣΗΣ (Δήλωση Ενισχύσεων προσωρινού Πλαισίου)
Υπόδειγμα 4 Υπευθυνη Δήλωση Νομίμου Εκπροσώπου
Υπόδειγμα 5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ