ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε., καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π.. για την εταιρική χρήση από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
Θέμα 2ο : Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2017 έως 31-12-2017 και καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2018 έως 31-12-2018.
Θέμα 3ο: Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2017 έως 31-12-2017
Θέμα 4ο: Ανάγνωση επεξηγηματικής έκθεσης συγχώνευσης.
Θέμα 5ο : Έγκριση σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης.
Θέμα 6ο : Διαίρεση (σπλιτ) ονομαστικής αξίας μερίδας από 30 ευρώ σε 3 ευρώ. Ανταλλαγή κάθε παλιάς μερίδας με 10 νέες – μείωση της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας της Τράπεζας Σερρών.
Θέμα 7ο : Το κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών μετά τη συγχώνευση θα αυξηθεί συνεπεία αυτής με το ποσό των 5.792.310,77€ που θα αφορά το κεφάλαιο της συγχωνευόμενης πλέον του ποσού 4.251.062,23€ που αφορά μέρος των ποσών υπέρ το άρτιο και των δύο ιδρυμάτων τα οποία θα κεφαλαιοποιηθούν.
Θέμα 8ο : Έγκριση συγχώνευσης δια απορροφήσεως της Συνεταιριστικής τράπεζας Πιερίας-Ολυμπιακή Πίστη ΣΥΝ.Π.Ε. από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝ.Π.Ε. και εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση της απόφασης συγχώνευσης και υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης.
Θέμα 9ο : Τροποποίηση καταστατικού.
Θέμα 10ο: Εκλογή τριών (3) μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων του άρθρου 8 παρ. 4 και 5 του ν. 1667/1986, για την κατάρτιση καταλόγου υποψηφίων των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 11ο : Έγκριση εγγραφής νέων μελών.


Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.


Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες, 07/05/2018

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου