Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών στα πλαίσια των απαιτήσεων των εποπτικών αρχών προκηρύσσει το έργο της ανάθεσης σε εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, του τακτικού 3ετή έλεγχου αξιολόγησης επάρκειας των Σ.Ε.Ε. (Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου), όπως ορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος με την υπ΄ αριθμόν 2577/09-03-2006 πράξη Διοικητή.

Προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι 21/07/2017.

Σχετικές πληροφορίες στο Τμήμα Λογιστηρίου κ. Αθανασίου Δημήτριος τηλέφωνο 23210 98036

Σέρρες 26/06/2017