Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021

Σύμφωνα  με  το νόμο και το άρθρο 18 του  Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ   ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται  οι κ.κ. μέτοχοι σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017 και  ώρα  19:00 μ.μ. στο  Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης): Ισολογισμός μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Γνωστοποιήσεις - Notes και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
Θέμα 2ο:Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης  01-01-2016 έως 31-12-2016.
Θέμα 4ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού  Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2017 έως 31-12-2017.
Θέμα 5ο: Ανανέωση ισχύς απόφασης της Γ.Σ. 30-06-2016, για την ένταξη στο άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, για την προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, με παραίτηση των παλαιών συνεταίρων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Θέμα 6ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 16/06/2016 μέχρι 27/06/2017.
Θέμα 7ο: Συμπλήρωση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας.
Θέμα 8ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς  άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 05 Ιουλίου 2017 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την  Τετάρτη  12 Ιουλίου 2017 την  ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει  οριστικά  εγκριθεί  μέχρι  και  από  τη  συγκαλούμενη  Γενική  Συνέλευση.
Στη  Γενική  Συνέλευση  και  στη  λήψη  αποφάσεων  τα  μέλη  παρίστανται  μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

 

Σέρρες, 18/05/2017

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ