Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ΣΥΝΠΕ σύμφωνα με το Παράρτημα 2 του ΠΔΤΕ 2577/9.3.2006 προκηρύσσει διαγωνισμό για τον Τακτικό Έλεγχο του Πληροφοριακού Συστήματος της Τράπεζας .

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν Ελεγκτικές Εταιρίες εγκεκριμένες από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Προθεσμία υποβολής προσφορών έως 15/06/2017

Σέρρες 15/05/2017