Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “PHILIPPOS XENIA”, οδός Αγίας Σοφίας 1, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης): Ισολογισμός μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Γνωστοποιήσεις - Notes και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2015 έως 31-12-2015 καθώς και Έγκριση ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων περιόδου 01-01-2015 έως 30-06-2015.

Θέμα 2ο:Λήψη απόφασης για την ένταξη στο άρθρο 27Α του Ν.4172/2013, για την προαιρετική μετατροπή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, επί προσωρινών διαφορών, σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, με παραίτηση των παλαιών συνεταίρων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή αφορά στο σχηματισμό ειδικού αποθεματικού και στη δωρεάν έκδοση παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης συνεταιριστικών μερίδων (δικαιώματα μετατροπής) υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6, στην αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με κεφαλαιοποίηση του ειδικού αποθεματικού και στην εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
Θέμα 3ο:Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
Θέμα 4ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2015 έως 31-12-2015.
Θέμα 5ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 10/06/2015 μέχρι 15/06/2016.
Θέμα 6ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2016 έως 31-12-2016.
Θέμα 7ο: Τροποποίηση Διατάξεων των Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 8ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για την τοποθέτηση των προσώπων τα οποία θα αναλάβουν τη διεύθυνση του Συνεταιρισμού και τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού κατά τον Ν.1667/1986.
Θέμα 9ο: Συμπλήρωση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Τράπεζας.
Θέμα 10ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2016 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες, 24/05/2016

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου

Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Δ. Μπεντές