Σύμφωνα  με  το νόμο και το άρθρο 18 του  Καταστατικού   της   ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ    Ν.   ΣΕΡΡΩΝ   ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται  οι κ.κ. μέτοχοι σε  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση  την  Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 και  ώρα  19:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “ACROPOL”,στο 5Ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κατά Δ.Π.Χ.Π. (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης): Ισολογισμός μετά του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Κατάσταση Ταμιακών Ροών, Πίνακας Μεταβολών Καθαρής Θέσης, Γνωστοποιήσεις - Notes και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 2ο:Έγκριση όλων των παρά του Δ.Σ. γενομένων πράξεων και απαλλαγή των Μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα από 24-03-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης  01-01-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την  17/03/2015 μέχρι 09/06/2015.
Θέμα 5ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού  Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2015 έως 31-12-2015.
Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για αξιώσεις τυχόν αστικών ευθυνών.  
Θέμα 7ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την  Τετάρτη  24 Ιουνίου 2015 την  ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει  οριστικά  εγκριθεί  μέχρι  και  από  τη  συγκαλούμενη  Γενική  Συνέλευση.
Στη  Γενική  Συνέλευση  και  στη  λήψη  αποφάσεων  τα  μέλη  παρίστανται  μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους με τα νόμιμα έγγραφα εκπροσώπησης.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

 

Σέρρες, 27/05/2015

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                 
Μαρία Ε. Παπαδούδη                                                                      Αλέξανδρος Ν. Χατζηδημητρίου