Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 11 Ιουνίου 2014 και ώρα 18:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 2ο: Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση
01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 3ο: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2013 έως 31-12-2013.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 12/06/2013 μέχρι 10/06/2014 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Θέμα 5ο: Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της χρήσης από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
Θέμα 6ο: Τροποποίηση Διατάξεων των Άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 7ο: Ενημέρωση για την αποτίμηση της λογιστικής καθαρής θέσης της Τράπεζας και της αξίας της Συνεταιριστικής μερίδας βάση του Ν.1667/86 από Ορκωτό Ελεγκτή.
Θέμα 8ο: Μείωση ονομαστικής αξίας μετοχής.
Θέμα 9ο: Εκλογή μελών επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων κατά το άρθρο 8 του Ν. 1667/1986 όπως ισχύει
Θέμα 10ο: Έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για την τοποθέτηση των προσώπων τα οποία θα αναλάβουν τη διεύθυνση του Συνεταιρισμού και τον καθορισμό του προσανατολισμού της δραστηριότητας του Συνεταιρισμού κατά τον Ν.1667/1986.
Θέμα 11ο: Απόδοση υπέρ δημοσίου των μερισμάτων του 2008 που δεν αναλήφθησαν από τον Συνεταιρισμό βάση της ΠΟΛ 1161/2011.
Θέμα 12ο: Διάφορα Θέματα και Λοιπές Ανακοινώσεις.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εμπορίας και διάθεσης ειδών γραφικής ύλης και αναλώσιμων Η/Υ να καταθέσουν τις προσφορές τους στις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Διεύθυνση Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα, Τ.Κ. 62 122, Σέρρες, στον 2Ο όροφο, τηλ:2321098037.
Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετέχουν μόνο επιχειρήσεις του Ν. Σερρών.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο μέχρι και την 02-06-2014 ώρα 15:00.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή κατά είδος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας.
Η λίστα των ειδών που θα περιλαμβάνεται στις προσφορές των ενδιαφερομένων έχει ως εξής και μπορούν αν επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι να την παραλάβουν από τη γραμματεία του Δ.Σ. στον 2Ο όροφο, καθώς και δείγμα των εντύπων προς εκτύπωση:

Κατεβάστε τη λίστα:
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΥ

Μετά την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως παρακάτω:

1. Παπαδούδη Μαρία του Ευάγγελου Πρόεδρος

2. Βέρρος Δήμος του Νικολάου Α΄ Αντιπρόεδρος

3. Βελιγρατλής Θωμάς του Αντωνίου Β΄ Αντιπρόεδρος

4. Χατζηδημητρίου Αλέξανδρος του Νικολάου Γεν. Γραμματέας

5. Στάγκος Δημήτριος του Αιμίλιου Ταμίας

6. Γκότσης Στέργιος του Ευάγγελου Μέλος

7. Ζαραφίδης Ιάκωβος του Εμμανουήλ Μέλος

8. Καπετάνιος Χρήστος του Νικολάου Μέλος

9. Μπεντές Ιωάννης του Δημητρίου Μέλος

Η Γενική Συνέλευση της 12/02/2014 ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την πρόταση του Δ.Σ. για τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ..

Το Δ.Σ. ομόφωνα στις 07/02/2014 αποφάσισε τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., με σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.».

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου» θα πραγματοποιηθεί στις 05 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 19:00 στο Ξενοδοχείο “ACROPOL”,στο 5Ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.
Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
Σε περίπτωση και νέας μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα Μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικοποιηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την 26/06/2013.
Βάσει του Καταστατικού η διαδικασία των εκλογών θα γίνει με ενιαίο αλφαβητικό ψηφοδέλτιο.
Ο κάθε συνέταιρος σύμφωνα με το Άρθρο 18 του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις Συνεταιριστικές του Μερίδες.
Τα φυσικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο ή άλλο νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.

Τα Νομικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν στην ψηφοφορία με το Νόμιμο Εκπρόσωπό τους προσκομίζοντας αντίγραφο του καταστατικού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους για τις εκλογές με απόφαση του αρμόδιου, κατά το νόμο ή το καταστατικό, οργάνου τους.
Επιτρέπεται η σταυροδοσία μέχρι τεσσάρων (4) υποψηφίων.
Εκλέγονται οι εννέα (9) πλειοψηφήσαντες, ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι εννέα (9) ως αναπληρωματικοί.

Καλούνται οι κ.κ. Συνέταιροι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα μέχρι την 1η Μαρτίου 2014 ημέρα Σάββατο για να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπο της Τράπεζας προσκομίζοντας ταυτόχρονα:

  • Βιογραφικό σημείωμα,
  • Μια φωτογραφία ταυτότητας,
  • Πιστοποιητικό από την Εισαγγελία ότι δεν διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης (το Ποινικό Μητρώο το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους προς την αρμόδια Εισαγγελία).
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν ισχύουν τα κολλήματα του Άρθρου 12 του καταστατικού (την δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα την προμηθεύονται προτυπωμένη από την τράπεζα).

Το Δ.Σ. ομόφωνα επίσης καθόρισε την Επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει και θα εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων Μετόχων για τις υποψηφιότητες, ως προς τα κωλύματα που αναφέρονται στις Παρ. 4,5 και 6 του Άρθρου 12 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Οι αιτήσεις καταθέτονται στην εν λόγω επιτροπή που καθορίστηκε και εξουσιοδοτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι υπεύθυνη να εξετάζει τις αιτήσεις ως προς τα κωλύματα που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του Άρθρου 12 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Επιτροπή αυτή η οποία θα λειτουργεί με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να απαρτίζεται από τους:

  1. Σαμαρά Μαρία, Γεν. Διευθύντρια της Τράπεζας.
  2. Βέργη Ανθή, Διευθύντρια Καταστήματος Σερρών,
  3. Μωυσιάδη Κοσμά, Νομικό Σύμβουλο της Τράπεζας.

Σέρρες 17/02/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. και την απόφαση Νο. 01/13-01-2014 του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 17:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “ACROPOL”,στο 5Ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με κώλυμα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του καταστατικού, που προέκυψε κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 05 Φεβρουαρίου 2014 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με το ίδιο θέμα ημερήσιας διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη προηγούμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 4 και 5 του καταστατικού της Τράπεζας, τα φυσικά πρόσωπα-μέλη μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και τα νομικά πρόσωπα-μελη διορίζουν τους αντιπροσώπους τους με απόφαση του αρμόδιου κατά το νόμο ή το καταστατικό οργάνου τους.
Κάθε συνεταίρος σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3 του καταστατικού έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 13/01/2014

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ