Σε συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης των μελών στις 27/06/2012 και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16/09/2012 και 10/06/2013, το Σώμα ομόφωνα αποφάσισε να εγκρίνει την Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με Δημόσια Εγγραφή για το ποσό έως 5.000.000€ με διάθεση έως 128.866 νέων Συνεταιριστικών Μερίδων, με τιμή διάθεσης 38,80€ και δώρο μία μερίδα για κάθε αγορά 10 μερίδων. Το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου και το Συμπλήρωμα αυτού εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις συνεδριάσεις 662/01-11-2013 και 664/25-11-2013 αντίστοιχα.

Η Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου ξεκίνησε στις 01/11/2013 και ολοκληρώθηκε στις 22/11/2013.
Η αύξηση καλύφθηκε σε ποσοστό 36,37% και τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν σε 1.818.284,40€.
Στην αύξηση συμμετείχαν 149 νέα μέλη τα οποία κάλυψαν ποσοστό 18,14% των αντληθέντων κεφαλαίων και 447 παλαιά μέλη τα οποία κάλυψαν ποσοστό 81,86% των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η Τράπεζα έκδωσε συνολικά 51.478 Συνεταιριστικές Μερίδες εκ των οποίων 4.615 Συνεταιριστικές Μερίδες εκδόθηκαν σύμφωνα με τους όρους αύξησης που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και αφορούν στην μία δωρεάν μερίδα για αγορά κάθε 10 μερίδων (ή πολλαπλάσιων του 10). Σύμφωνα με την συμμετοχή των μελών στην αύξηση θα διανεμηθούν 14.861 μερίδες στα νέα μέλη από τις οποίες οι 1.336 είναι δωρεάν μερίδες και 36.617 μερίδες στα παλαιά μέλη από τις οποίες οι 3.279 είναι δωρεάν μερίδες.
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας πριν την αύξηση ανέρχονταν στα 11.460.300,00€ με αντίστοιχες 382.010 Συνεταιριστικές Μερίδες ονομαστικής αξίας 30,00€, ενώ μετά την ολοκλήρωση της αύξησης διαμορφώνεται στα 13.004.640,00€ με αντίστοιχες 433.488 Συνεταιριστικές Μερίδες ονομαστικής αξίας 30,00€.
Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης ποσού 273.944,40€ θα αχθεί σε πίστωση του αποθεματικού από έκδοση μερίδων υπέρ το άρτιο.
Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ανακοινώνει αναφορικά με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου ότι με το αριθ. πρωτ. 5911/08-12-2013 έγγραφο η Τράπεζας της Ελλάδος γνωστοποίησε και πιστοποίησε στην Διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Σερρών ότι πληρούται ο ελάχιστος δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 9%, και βάση αυτού το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, με την υπ. αριθμ. 16/09-12-2013 συνεδρίασή του, αποφάσισε την πιστοποίηση του ποσού της αύξησης του συνεταιριστικού κεφαλαίου, και την πίστωση των αντίστοιχων μερίδων στο μητρώο του κάθε μέλους.
Η πίστωση των νέων μερίδων στα μέλη πραγματοποιείται από τις 10/12/2013.

Σέρρες, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ