Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη σελ. 124 του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκε ότι: ο κ. Βλάχβεης Μενέλαος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, κατά την τελευταία πενταετία συμμετείχε με ποσοστό 49% στην εταιρεία ΜΟΥΣΤΑΚΑ Ε. Ο.Ε (φωτοβολταϊκά συστήματα). Το παραπάνω ποσοστό συμμετοχής μεταβιβάστηκε το έτος 2011 και σήμερα δεν υφίσταται.
Σημειώνεται ότι, το ανωτέρω δεν αποτελεί νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005.