Η Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών ανακοινώνει σύμφωνα με το Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, το εγκεκριμένο την 1η Νοεμβρίου 2013 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως αποφάσισε η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας (Πρακτικό 31/27-06- 2012) και το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις συνεδριάσεις με αρ.05/10-06- 2013 και αρ.09/16-09-2013 με την καταβολή μετρητών και τη διάθεση έως 128.866 νέων μερίδων ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ στην τιμή των 38,80 ευρώ με εκτιμώμενα συνολικά έσοδα από την αύξηση μέχρι 5.000.000 ευρώ, ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα στο pdf