Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» στον τρίτο όροφο του Εμπορικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Σερρών επί της οδού Π. Κωστοπούλου 2, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο:Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2011 έως 31-12-2011.
Θέμα 2ο:Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011.
Θέμα 3ο:Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2011 έως 31-12-2011.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 01/06/2011 μέχρι 23/05/2012 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Θέμα 5ο:Έγκριση Διαγραφών Μελών και Εξαγορών Συνεταιριστικών Μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών από 01/06/2011 έως 23/05/2012.
Θέμα 6ο:Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τον έλεγχο της χρήση 01-01-2012 έως 31-12-2012.
Θέμα 7ο:Πρόταση Δ.Σ. για Αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου της Τράπεζας με Δημόσια Εγγραφή.
Θέμα 8ο:Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γ.Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2012 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.


Σέρρες, 23/05/2012
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ