Στις 26/07/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα Γραφεία Διοίκησης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα και Βασιλέως Βασιλείου γωνία ( Πλατεία Δήμητρας), στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Χατζηηλιάδη Ιωάννη, κατά τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/07/2011, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»
Μετά την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως παρακάτω:

1. Χατζηηλιάδης Ιωάννης του Σωκράτη Πρόεδρος
2. Καφεστίδης Αναγνώστης του Ιωάννη ‘Α Αντιπρόεδρος
3. Μιντιούρης Ναούμ του Γεωργίου ‘Β Αντιπρόεδρος
4. Πουρνάρης Χρήστος του Γεωργίου Γεν. Γραμματέας
5. Ευφραιμίδης Οδυσσέας του Μιχαήλ Ταμίας
6. Βλάχβεης Μενέλαος του Χρήστου Μέλος
7. Μπαλίτης Ιωάννης του Αναστασίου Μέλος
8. Στάγκος Άγγελος του Δημητρίου Μέλος
9. Χατζηδημητρίου Νικόλαος του Αλεξάνδρου Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό είναι τετραετής.