Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2011 και ώρα 18:30 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “ELPIDA RESORT”, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο:Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2010 έως 31-12-2010.
Θέμα 2ο:Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων πράξεων κατά την χρήση 01-01-2010 έως 31-12-2010.
Θέμα 3ο:Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2010 έως 31-12-2010.
Θέμα 4ο:Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 02/06/2010 μέχρι 31/05/2011 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Τράπεζας.
Θέμα 5ο:Έγκριση Διαγραφών Μελών και Εξαγορών Συνεταιριστικών Μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών από 02/06/2010 έως 31/05/2011.
Θέμα 6ο:Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τον έλεγχο της χρήση 01-01-2011 έως 31-12-2011.
Θέμα 7ο:Τροποποίηση Διατάξεων των άρθρων Νο.1,4,12,17,18,20,22 και 35 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Θέμα 8ο:Απόφαση Διενέργειας Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και καθορισμός χρόνου και τόπου της έκτακτης Γ.Σ. με μοναδικό θέμα τη Διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. (απόφαση Δ.Σ. πρακτικό Νο 05/02-05-2011).
Θέμα 9ο:Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 08 Ιουνίου 2011 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως.
Κάθε συνεταίρος έχει το δικαίωμα να ψηφίζει επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης και επί κάθε άλλου θέματος που τίθεται σε ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις συνεταιριστικές του μερίδες.
Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.


Σέρρες 02/05/2011
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Στις 26/07/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 στα Γραφεία Διοίκησης της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα και Βασιλέως Βασιλείου γωνία ( Πλατεία Δήμητρας), στις Σέρρες, κατόπιν προσκλήσεως του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Χατζηηλιάδη Ιωάννη, κατά τις αρχαιρεσίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 20/07/2011, κλήθηκαν σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

«Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα»
Μετά την προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία, συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως παρακάτω:

1. Χατζηηλιάδης Ιωάννης του Σωκράτη Πρόεδρος
2. Καφεστίδης Αναγνώστης του Ιωάννη ‘Α Αντιπρόεδρος
3. Μιντιούρης Ναούμ του Γεωργίου ‘Β Αντιπρόεδρος
4. Πουρνάρης Χρήστος του Γεωργίου Γεν. Γραμματέας
5. Ευφραιμίδης Οδυσσέας του Μιχαήλ Ταμίας
6. Βλάχβεης Μενέλαος του Χρήστου Μέλος
7. Μπαλίτης Ιωάννης του Αναστασίου Μέλος
8. Στάγκος Άγγελος του Δημητρίου Μέλος
9. Χατζηδημητρίου Νικόλαος του Αλεξάνδρου Μέλος

Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό είναι τετραετής.

Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε τη διενέργεια Αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. λόγω λήξεως της θητείας του, με σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Δ.Σ.».

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα «Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου» θα πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 19:00 στο Ξενοδοχείο “ELPIDA RESORT”.
Σε περίπτωση μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.
Σε περίπτωση και νέας μη νόμιμης απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2011 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.


Δικαίωμα στις αρχαιρεσίες θα έχουν όλα τα Μέλη των οποίων η εγγραφή θα οριστικοποιηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την 01/06/2011.
Βάσει του Καταστατικού η διαδικασία των εκλογών θα γίνει με ενιαίο αλφαβητικό ψηφοδέλτιο.
Ο κάθε συνέταιρος σύμφωνα με το Άρθρο 18 του καταστατικού, έχει το δικαίωμα να ψηφίζει με τις ψήφους που αντιστοιχούν στις Συνεταιριστικές του Μερίδες.
Τα φυσικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν και ψηφίζουν αυτοπροσώπως και πρέπει να έχουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή το διαβατήριο ή άλλο νόμιμο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητα τους.
Τα Νομικά πρόσωπα–μέλη του συνεταιρισμού, μετέχουν στην ψηφοφορία με το Νόμιμο Εκπρόσωπό τους προσκομίζοντας αντίγραφο του καταστατικού ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους για τις εκλογές με απόφαση του αρμόδιου, κατά το νόμο ή το καταστατικό, οργάνου τους.
Επιτρέπεται η σταυροδοσία μέχρι τεσσάρων (4) υποψηφίων.
Εκλέγονται οι εννέα (9) πλειοψηφήσαντες ως τακτικά μέλη του Δ.Σ. και οι επόμενοι εννέα (9) ως αναπληρωματικοί.

Καλούνται οι κ.κ. Συνέταιροι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στις αρχαιρεσίες να προσέλθουν αυτοπροσώπως στην Τράπεζα μέχρι την 14η Ιουνίου 2011 ημέρα Τρίτη για να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας σε έντυπο της Τράπεζας προσκομίζοντας ταυτόχρονα:
- Βιογραφικό σημείωμα,
- Μια φωτογραφία ταυτότητας,
- Πιστοποιητικό από την Εισαγγελία ότι δεν διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα
- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης (το Ποινικό Μητρώο το ζητούν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους προς την αρμόδια Εισαγγελία και θα διαβιβάζεται Υπηρεσιακά στην Τράπεζα)
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν ισχύουν τα κολλήματα του Άρθρου 12 του καταστατικού (την δήλωση οι ενδιαφερόμενοι θα την προμηθεύονται προτυπωμένη από την τράπεζα).

Το Δ.Σ. ομόφωνα επίσης καθόρισε την Επιτροπή η οποία θα παραλαμβάνει και θα εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων Μετόχων για τις υποψηφιότητες, ως προς τα κωλύματα που αναφέρονται στις Παρ. 4,5 και 6 του Άρθρου 12 του Καταστατικού της Τράπεζας.
Η Επιτροπή αυτή η οποία θα λειτουργεί με την εξουσιοδότηση του Δ.Σ. αποφασίστηκε ομόφωνα να απαρτίζεται από τους:
1. Ευφραιμίδη Οδυσσέα, Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου- Μέλος Δ.Σ.
2. Γκολέμη Δημήτριο, Νομικό Σύμβουλο της Τράπεζας.
3. Μωυσιάδη Κοσμά, Νομικό Σύμβουλο της Τράπεζας.
4. Σαμαρά Μαρία, Διευθύντρια της Τράπεζας.

Σέρρες 02/05/2011
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΙωάννης Σ. Χατζηηλιάδης Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ