Σάββατο, 27 Φεβρουαρίου 2021

Το 2010 η ελληνική οικονομία βίωσε την χειρότερη δημοσιονομική και οικονομική κρίση στην σύγχρονη ιστορία της.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές και απαιτητικό περιβάλλον η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ακολούθησε συνετή πιστοδοτική πολιτική, επιλεκτική ανάπτυξη εργασιών, απέφυγε την έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου εφαρμόζοντας από τις αρχές του χρόνου συντηρητική δανειακή  πολιτική δίνοντας έμφαση στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας.
Με αυτήν την προσέγγιση καταφέραμε να ξεπεράσουμε τους στόχους του προϋπολογισμού για μια ακόμη χρονιά πετυχαίνοντας υπό τις παρούσες πολύ δύσκολες καταστάσεις πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα κερδοφορίας για τη χρήση 2010, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την Τράπεζα έναντι του γενικού αρνητικού κλίματος.

Σε μια τόσο δύσκολη χρονιά ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) παρουσίασε αύξηση κατά 12.8 % , ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,5%.

Τα λειτουργικά έσοδα (από τόκους και προμήθειες) για το 2010 διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκ. Ευρώ, έναντι 6,0 εκ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,0%.
Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας (κέρδη προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων και προ φόρων) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 2.382,3 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.787,4 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας ρυθμό μεγέθυνσης κατά 33,5%.

Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 758,4 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 673,8 του 2009, αυξημένα κατά 12,56 % λόγω των αυξημένων προβλέψεων.
Η τράπεζα ενίσχυσε τα κεφάλαια της και θωράκισε τον Ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις ύψους 1.184,5 χιλ. Ευρώ έναντι 723 χιλ. Ευρώ το 2009 (αυξημένες κατά 26,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) οι οποίες προέρχονται από την λειτουργική της κερδοφορία.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2010 στο 20% υπερδιπλάσιος του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού από τις εποπτικές αρχές.

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 53,3 εκ. Ευρώ, έναντι 51,3 εκ. Ευρώ το 2009, αυξημένες κατά 3,8 %.
Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 54,4 εκ. Ευρώ, έναντι 56,6 εκ. Ευρώ το 2009, μειωμένες κατά 3,9 %. Οι συνολικές καταθέσεις της Ελληνικής αγοράς το 2010 υποχώρησαν κατά 10%.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 96,2%.
Η τράπεζα παρουσιάζει ισορροπημένη ρευστότητα διατηρώντας ψηλά τον δείκτη ρευστότητας στο 27,5%, έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου 20%, χωρίς να χρειαστεί ποτέ μέχρι σήμερα να καταφύγει στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω των διαδοχικών πακέτων κρατικών ενισχύσεων.
Διατηρήσαμε τα βασικά λειτουργικά έξοδα σταθερά ακολουθώντας συντηρητική πολιτική περιορισμού Δαπανών διαμορφώνοντας έτσι τον δείκτη αποτελεσματικότητας Έξοδα/Έσοδα στο 47,83% έναντι του 45,86% στόχου του προϋπολογισμού.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 74,4 εκατ. Ευρώ το 2009 μειωμένο κατά 2,49%.
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στα 14,5 εκ. Ευρώ.
Τα Ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν σε 16,66 εκ. Ευρώ, έναντι 16,74 εκ. Ευρώ το 2009.
Ο αριθμός των συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2010 τα 3.847 μέλη.
Στα πλαίσια της Μερισματικής Πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος 3,8 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2010.

Η βασική στρατηγική και προτεραιότητά μας και το 2011, είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και η ενίσχυση της Κεφαλαιακής επάρκειας μαζί με την αποτελεσματική διαχείριση του Πιστοδοτικού κινδύνου καθώς και η συνεχής προσπάθεια συγκράτησης του κόστους.

Ταυτόχρονα η πρόκληση της συνένωσης των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών της Βορείου Ελλάδος (Ν. Σερρών, Ν. Δράμας, Ν. Έβρου, Ν. Πιερίας και Δυτ. Μακεδονίας) αποτελεί για την Διοίκηση στόχος στον οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε στοχεύοντας στην ενίσχυση του Συνεταιριστικού Τραπεζικού μοντέλου στην Βόρεια Ελλάδα, με την δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου οργανωτικού σχήματος Συνεταιριστικής Τράπεζας, που θα καλύπτει γεωγραφικά την Βόρεια Ελλάδα, με δυνατότητα ανάπτυξης στους 15 Νομούς της και στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας στο μέγιστο τα οικονομικά μεγέθη της Βορείου Ελλάδας.

Η εικόνα των βασικότερων οικονομικών μεγεθών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ παρουσιάζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

{mosimage}

- Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72.523.947 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από 17,9 εκ. Ευρώ σε 72,5 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 303,5%.

{mosimage}

- Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 54.369.524. Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 10,3 εκ. Ευρώ σε 54,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 427,32%.

{mosimage}

- Οι χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 53.311.726 . Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 14,8 εκ. Ευρώ σε 53,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 260,63%.

{mosimage}

- Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας (προ αποσβέσεων, προβλέψεων και φόρων) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 2.382,3 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.787,4 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,28%. - - Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από -14 χιλ. Ευρώ σε 2.382,3 χιλ Ευρώ παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή κερδοφόρα πορεία.

{mosimage}

- Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 758,4 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 673,8 του 2009, αυξημένα κατά 12,56 %.
Η Τράπεζα ακολουθεί πολιτική συνεχούς ενίσχυσης της Κεφαλαιακής της επάρκειας μέσω των αυξημένων προβλέψεων από τας λειτουργικά της κέρδη.

{mosimage}

- Οι Προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 1.184,5 χιλ. Ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2010, έναντι 722,8 χιλ. το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,86%.
- Οι Συσσωρευμένες Προβλέψεις έφτασαν τις 2.235 χιλ Ευρώ έναντι 1.769 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,35%.

{mosimage}

- Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανήλθε στα 14.584.350 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από 7,9 εκ. Ευρώ σε 14,5 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 82,53%.
- Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας έφτασαν τα 16.732.022 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 8,1 εκ. Ευρώ σε 16,6 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 105,72%.

{mosimage}

- Στις 31/12/2010 ο συνολικός αριθμός των Μελών - Συνεταίρων ανήλθε στους 3.847 οι οποίοι αποτελούν ισχυρή και σταθερή πελατειακή βάση της Τράπεζας.

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ