Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Το 2010 η ελληνική οικονομία βίωσε την χειρότερη δημοσιονομική και οικονομική κρίση στην σύγχρονη ιστορία της.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές και απαιτητικό περιβάλλον η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ, ακολούθησε συνετή πιστοδοτική πολιτική, επιλεκτική ανάπτυξη εργασιών, απέφυγε την έκθεση σε επενδυτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου εφαρμόζοντας από τις αρχές του χρόνου συντηρητική δανειακή  πολιτική δίνοντας έμφαση στη διατήρηση υψηλής ρευστότητας.
Με αυτήν την προσέγγιση καταφέραμε να ξεπεράσουμε τους στόχους του προϋπολογισμού για μια ακόμη χρονιά πετυχαίνοντας υπό τις παρούσες πολύ δύσκολες καταστάσεις πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα κερδοφορίας για τη χρήση 2010, θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την Τράπεζα έναντι του γενικού αρνητικού κλίματος.

Σε μια τόσο δύσκολη χρονιά ο κύκλος εργασιών της Τράπεζας (έσοδα από Τόκους χορηγήσεων) παρουσίασε αύξηση κατά 12.8 % , ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 33,5%.

Τα λειτουργικά έσοδα (από τόκους και προμήθειες) για το 2010 διαμορφώθηκαν στα 6,6 εκ. Ευρώ, έναντι 6,0 εκ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,0%.
Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας (κέρδη προ αποσβέσεων, προ προβλέψεων και προ φόρων) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 2.382,3 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.787,4 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας ρυθμό μεγέθυνσης κατά 33,5%.

Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 758,4 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 673,8 του 2009, αυξημένα κατά 12,56 % λόγω των αυξημένων προβλέψεων.
Η τράπεζα ενίσχυσε τα κεφάλαια της και θωράκισε τον Ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις ύψους 1.184,5 χιλ. Ευρώ έναντι 723 χιλ. Ευρώ το 2009 (αυξημένες κατά 26,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος) οι οποίες προέρχονται από την λειτουργική της κερδοφορία.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2010 στο 20% υπερδιπλάσιος του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού από τις εποπτικές αρχές.

Οι χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 53,3 εκ. Ευρώ, έναντι 51,3 εκ. Ευρώ το 2009, αυξημένες κατά 3,8 %.
Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 54,4 εκ. Ευρώ, έναντι 56,6 εκ. Ευρώ το 2009, μειωμένες κατά 3,9 %. Οι συνολικές καταθέσεις της Ελληνικής αγοράς το 2010 υποχώρησαν κατά 10%.
Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 96,2%.
Η τράπεζα παρουσιάζει ισορροπημένη ρευστότητα διατηρώντας ψηλά τον δείκτη ρευστότητας στο 27,5%, έναντι του ελάχιστου απαιτούμενου 20%, χωρίς να χρειαστεί ποτέ μέχρι σήμερα να καταφύγει στα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω των διαδοχικών πακέτων κρατικών ενισχύσεων.
Διατηρήσαμε τα βασικά λειτουργικά έξοδα σταθερά ακολουθώντας συντηρητική πολιτική περιορισμού Δαπανών διαμορφώνοντας έτσι τον δείκτη αποτελεσματικότητας Έξοδα/Έσοδα στο 47,83% έναντι του 45,86% στόχου του προϋπολογισμού.

Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72,5 εκατ. Ευρώ, έναντι 74,4 εκατ. Ευρώ το 2009 μειωμένο κατά 2,49%.
Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας ανήλθε στα 14,5 εκ. Ευρώ.
Τα Ίδια κεφάλαια της Τράπεζας ανήλθαν σε 16,66 εκ. Ευρώ, έναντι 16,74 εκ. Ευρώ το 2009.
Ο αριθμός των συνεταίρων έφτασε στις 31/12/2010 τα 3.847 μέλη.
Στα πλαίσια της Μερισματικής Πολιτικής το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή συνολικού μερίσματος 3,8 Ευρώ ανά μετοχή για την χρήση του 2010.

Η βασική στρατηγική και προτεραιότητά μας και το 2011, είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και η ενίσχυση της Κεφαλαιακής επάρκειας μαζί με την αποτελεσματική διαχείριση του Πιστοδοτικού κινδύνου καθώς και η συνεχής προσπάθεια συγκράτησης του κόστους.

Ταυτόχρονα η πρόκληση της συνένωσης των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών της Βορείου Ελλάδος (Ν. Σερρών, Ν. Δράμας, Ν. Έβρου, Ν. Πιερίας και Δυτ. Μακεδονίας) αποτελεί για την Διοίκηση στόχος στον οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε στοχεύοντας στην ενίσχυση του Συνεταιριστικού Τραπεζικού μοντέλου στην Βόρεια Ελλάδα, με την δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου οργανωτικού σχήματος Συνεταιριστικής Τράπεζας, που θα καλύπτει γεωγραφικά την Βόρεια Ελλάδα, με δυνατότητα ανάπτυξης στους 15 Νομούς της και στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας στο μέγιστο τα οικονομικά μεγέθη της Βορείου Ελλάδας.

Η εικόνα των βασικότερων οικονομικών μεγεθών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ παρουσιάζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

{mosimage}

- Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72.523.947 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από 17,9 εκ. Ευρώ σε 72,5 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 303,5%.

{mosimage}

- Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 54.369.524. Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 10,3 εκ. Ευρώ σε 54,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 427,32%.

{mosimage}

- Οι χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 53.311.726 . Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 14,8 εκ. Ευρώ σε 53,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 260,63%.

{mosimage}

- Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας (προ αποσβέσεων, προβλέψεων και φόρων) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 2.382,3 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.787,4 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,28%. - - Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από -14 χιλ. Ευρώ σε 2.382,3 χιλ Ευρώ παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή κερδοφόρα πορεία.

{mosimage}

- Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 758,4 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 673,8 του 2009, αυξημένα κατά 12,56 %.
Η Τράπεζα ακολουθεί πολιτική συνεχούς ενίσχυσης της Κεφαλαιακής της επάρκειας μέσω των αυξημένων προβλέψεων από τας λειτουργικά της κέρδη.

{mosimage}

- Οι Προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 1.184,5 χιλ. Ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2010, έναντι 722,8 χιλ. το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,86%.
- Οι Συσσωρευμένες Προβλέψεις έφτασαν τις 2.235 χιλ Ευρώ έναντι 1.769 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,35%.

{mosimage}

- Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανήλθε στα 14.584.350 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από 7,9 εκ. Ευρώ σε 14,5 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 82,53%.
- Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας έφτασαν τα 16.732.022 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 8,1 εκ. Ευρώ σε 16,6 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 105,72%.

{mosimage}

- Στις 31/12/2010 ο συνολικός αριθμός των Μελών - Συνεταίρων ανήλθε στους 3.847 οι οποίοι αποτελούν ισχυρή και σταθερή πελατειακή βάση της Τράπεζας.

Παρουσιάζοντας την εικόνα της πορείας της Τράπεζας κατά την Χρήση 01/01/2010 -31/12/2010, παραθέτουμε συνοπτική ανάλυση των Οικονομικών Στοιχείων της Χρήσης καθώς και Συγκριτική παρουσίαση αυτών με προηγούμενα έτη σε πίνακες.

Ο Αστικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Ν. Σερρών απόκτησε την άδεια λειτουργίας του ως Τράπεζα στις 31/12/2003, ενώ το πρώτο εξάμηνο του 2004 αποτέλεσε μεταβατική περίοδο και κατ΄ ουσία η λειτουργία του με πλήρη ανάπτυξη Τραπεζικών Προϊόντων ξεκίνησε το Β΄ εξάμηνο του 2004.

Το 2010 είναι η 6η χρονιά που λειτουργούμε ως Τράπεζα και ως Εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου θέλω να τονίσω τα εξής:
Στα έξι αυτά χρόνια (όπου διανύουμε την δεύτερη θητεία μας ως Δ.Σ.) η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ N. ΣΕΡΡΩΝ έγινε υπολογίσιμη δύναμη ανάμεσα στις άλλες εμπορικές τράπεζες του Νομού μας κερδίζοντας την θέση που τις αξίζει μέσα στην Τοπική Τραπεζική αγορά και έθεσε ισχυρές βάσεις για την πορεία της στα επόμενα χρόνια.

Η ομαλή και ισομερής αύξηση των μεγεθών της Τράπεζας ήταν βασική μας προϋπόθεση για την εύρυθμη ανάπτυξη της Τράπεζας και μαζί με την κεφαλαιακή διασπορά αποτελούν το κύριο μέλημα των στελεχών και της Διοίκησης.

Η εικόνα των βασικότερων οικονομικών μεγεθών της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ παρουσιάζεται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες:

{mosimage}

- Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε σε 72.523.947 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από 17,9 εκ. Ευρώ σε 72,5 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 303,5%.

{mosimage}

- Οι καταθέσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 54.369.524. Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 10,3 εκ. Ευρώ σε 54,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 427,32%.

{mosimage}

- Οι χορηγήσεις της Τράπεζας έφτασαν τα 53.311.726 . Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 14,8 εκ. Ευρώ σε 53,3 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 260,63%.

{mosimage}

- Η λειτουργική κερδοφορία της Τράπεζας (προ αποσβέσεων, προβλέψεων και φόρων) για το 2010 διαμορφώθηκε στα 2.382,3 χιλ. Ευρώ, έναντι 1.787,4 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,28%. - - Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από -14 χιλ. Ευρώ σε 2.382,3 χιλ Ευρώ παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή κερδοφόρα πορεία.

{mosimage}

- Τα προ φόρων Κέρδη της Χρήσης ανήλθαν σε 758,4 χιλιάδες Ευρώ, έναντι 673,8 του 2009, αυξημένα κατά 12,56 %.
Η Τράπεζα ακολουθεί πολιτική συνεχούς ενίσχυσης της Κεφαλαιακής της επάρκειας μέσω των αυξημένων προβλέψεων από τας λειτουργικά της κέρδη.

{mosimage}

- Οι Προβλέψεις ενισχύθηκαν κατά 1.184,5 χιλ. Ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2010, έναντι 722,8 χιλ. το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 63,86%.
- Οι Συσσωρευμένες Προβλέψεις έφτασαν τις 2.235 χιλ Ευρώ έναντι 1.769 χιλ. Ευρώ το 2009 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,35%.

{mosimage}

- Το Συνεταιριστικό Κεφάλαιο ανήλθε στα 14.584.350 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 διαμορφώθηκε από 7,9 εκ. Ευρώ σε 14,5 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 82,53%.
- Τα Ίδια Κεφάλαια της Τράπεζας έφτασαν τα 16.664.245 Ευρώ.
- Από το 2004 έως την 31/12/2010 ανήλθαν από 8,1 εκ. Ευρώ σε 16,7 εκ. Ευρώ παρουσιάζοντας συνολική αύξηση κατά 105,72%.

{mosimage}

- Στις 31/12/2010 ο συνολικός αριθμός των Μελών - Συνεταίρων ανήλθε στους 3.847 οι οποίοι αποτελούν ισχυρή και σταθερή πελατειακή βάση της Τράπεζας.

Το έτος 2011 παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί στον ευρύτερο τραπεζικό τομέα και στην οικονομία της χώρας μας, εμείς θα εξακολουθήσουμε να είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της Τράπεζας.
Η οικονομική κρίση βρίσκει την Τράπεζα εύρωστη και δυνατή, χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, αλλά πάντα με τη δέσμευση για σωστή διαχείριση και προσεκτική πιστοδοτική πολιτική.

Η βασική στρατηγική και προτεραιότητά μας και το 2011, είναι η διατήρηση της υψηλής ρευστότητας και η ενίσχυση της Κεφαλαιακής επάρκειας μαζί με την αποτελεσματική διαχείριση του Πιστοδοτικού κινδύνου καθώς και η συνεχής προσπάθεια συγκράτησης του κόστους.

Ταυτόχρονα η πρόκληση της συνένωσης των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών της Βορείου Ελλάδος (Ν. Σερρών, Ν. Δράμας, Ν. Έβρου, Ν. Πιερίας και Δυτ. Μακεδονίας) αποτελεί για την Διοίκηση στόχος στον οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε στοχεύοντας στην ενίσχυση του Συνεταιριστικού Τραπεζικού μοντέλου στην Βόρεια Ελλάδα.

Θεωρούμε χρέος και ευθύνη μας να διατηρήσουμε την Τράπεζα μας εύρωστη και δυνατή, ικανή να ανταπεξέρχεται των δυσκολιών, για να μπορεί να στηρίζει την Οικονομία με έργα και πράξεις, να εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτης της και να προσφέρει όφελος και αξία στους Συνεταίρους της.

Για την Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών

Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Κυρίες και Κύριοι Συνέταιροι,


Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία επιβάλλει ενέργειες και συμπράξεις για την δημιουργία ισχυρότερων οικονομικών μονάδων στον Τραπεζικό τομέα ο οποίος αποτελεί το πιο νευραλγικό σημείο της οικονομίας της χώρας μας.
{mosimage} Με στόχευση την μεγιστοποίησης του οφέλους για τους συνεταίρους οι πέντε Συνεταιριστικές Τράπεζες της Βόρειου Ελλάδος, Ν. Έβρου, Ν. Δράμας, Ν. Σερρών, Ν. Πιερίας και Δυτικής Μακεδονίας, αποφάσισαν να διερευνήσουν τη δυνατότητα συνένωσης των δυνάμεων τους με τη δημιουργία μιας μεγάλης Συνεταιριστικής Τράπεζας στη Βόρεια Ελλάδα.

Οι Διοικήσεις των Συνεταιριστικών Τραπεζών με την κίνηση αυτή στοχεύουν στο να απολαμβάνουν τα μέλη τους τα πλεονεκτήματα ενός ισχυρότερου οικονομικά Συνεταιριστικού Πιστωτικού Ιδρύματος, ταυτόχρονα με τα πλεονεκτήματα της τοπικής Συνεταιριστικής οικονομικής μονάδας.
Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδας (ΕΣΤΕ) βρίσκεται στο πλευρό των Συνεταιριστικών Τραπεζών της Βόρειας Ελλάδας παρέχοντας την υποστήριξη της, ενώ εξετάζεται παράλληλα η Διεθνής Εμπειρία και πρακτική του Συνεταιριστικού κινήματος.
Ήδη με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των παραπάνω Συνεταιριστικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων έχει συσταθεί συντονιστική Επιτροπή με σκοπό να επεξεργαστεί και να συντονίσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες – βήματα για την υλοποίηση του στόχου της συνένωσης των πέντε Συνεταιριστικών Τραπεζών.
Μέλη της Επιτροπής είναι:

 

  • Συντονιστής: Xατζηηλιάδης Ιωάννης – Πρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Σερρών.
  • Μέλος : Αλεξανδρίδης Χαράλαμπος – Πρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Δράμας.
  • Μέλος : Αποστολίδης Γιάννης – Γ. Γραμματέας Συν/κής Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας.
  • Μέλος : Τοψίδης Χριστόδουλος – Α Αντιπρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Έβρου.
  • Μέλος : Μηλιώτης Νικόλαος – Πρόεδρος Συν/κής Τράπεζας Ν. Πιερίας.

Για το σκοπό αυτό η Συντονιστική Επιτροπή ανέθεσε, στην εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. την κατάρτιση Μελέτης Σκοπιμότητας προκειμένου να εξετασθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις Ενοποίησης των Συν/κών Τραπεζών με τη δημιουργία Περιφερειακής Συν/κής Τράπεζας καθώς και την κατάρτιση του Επιχειρηματικού σχεδίου του νέου σχήματος.
Στην εταιρεία GrantThornton Α.Ε. επίσης ανέθεσε τις ελεγκτικές διαδικασίες επί των οικονομικών καταστάσεων των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Αγαπητές φίλες & φίλοι
Από την αρχή της θητείας μου στη θέση του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών, που χρονολογείται από το Νοέμβριο του 2004, ήμουν πάντα υποστηρικτής της κοινής πορείας όλων των Συνεταιριστικών Τραπεζών :

με κοινή γλώσσα (μηχανογράφηση)
με κοινές δομές ( Διοίκηση και Διεύθυνση)
με κοινά Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου ( Σ.Ε.Ε.)
με κοινά προϊόντα και πολιτική .

Στις θέσεις μου αυτές είχα πάντα την σύμπλευση και υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας μας.
Θέσεις που πάντα αναφέραμε στις Γενικές Συνελεύσεις και καταγράφαμε μέσα στις Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων της Διοίκησης .
Θέσεις που υποστήριζα και σε κεντρικό επίπεδο, δηλαδή στα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Τράπεζας.
Ήμουν πάντα υποστηρικτής της άποψης «Η ισχύς εν τη ενώσει» και πάντα είχα μέσα μου τη σκέψη της δυνατότητας σύμπλευσης – ενοποίησης τοπικών Συνεταιριστικών Τραπεζών σε ισχυρότερα και μεγαλύτερα σχήματα.
Βήματα και ενέργειες που πιστεύω πως αποτελούν βασική προϋπόθεση, για την Ανάπτυξη και Μεγέθυνση των Συνεταιριστικών Τραπεζών, τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας των συνεταίρων και κατά επέκταση των τοπικών κοινωνιών και ότι θα βελτιώσουν και θα ενισχύσουν το Ελληνικό Συνεταιριστικό Τραπεζικό περιβάλλον .

Η δημιουργία ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου οργανωτικού σχήματος Συνεταιριστικής Τράπεζας, που θα καλύπτει γεωγραφικά την Βόρεια Ελλάδα, με δυνατότητα ανάπτυξης στους 15 Νομούς της και στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, πιστεύω ότι μπορεί να αξιοποιήσει στο μέγιστο τα οικονομικά μεγέθη της Βορείου Ελλάδος.
Το νέο σχήμα έχει τις προοπτικές και τις δυνατότητες να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα Πιστωτικά Ιδρύματα, στον χάρτη των Συνεταιριστικών Τραπεζών της χώρας μας και πιστεύω πως θα ανοίξει τον δρόμο για ακόμη πιο σοβαρές αποφάσεις για το Ελληνικό Συνεταιριστικό περιβάλλον.

Η απόφαση τελικά για την ολοκλήρωση του εγχειρήματος αυτού, δηλαδή της ενοποίησης των πέντε υφισταμένων Συνεταιριστικών Τραπεζών σε μία ισχυρή Συνεταιριστική Τράπεζα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι αρμοδιότητα αποκλειστικά των Γενικών Συνελεύσεων των μελών των Συνεταιριστικών Τραπεζών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης
Πρόεδρος Δ.Σ.

ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε.

Σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 18 του Καταστατικού της ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. , καλούνται οι μέτοχοι σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 02 Ιουνίου 2010 και ώρα 18:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο ELPIDA RESORT, στην Κοιλάδα Αγίων Αναργύρων Σερρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του Λογαριασμού Αποτελέσματα Χρήσης, του Προσαρτήματος αυτού και της Έκθεσης Διαχείρισης του Δ.Σ. για την εταιρική χρήση από 01-01-2009 έως 31-12-2009.
Θέμα 2ο : Έγκριση όλων των παρά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών γενομένων πράξεων κατά την χρήση 01-01-2009 έως 31-12-2009.
Θέμα 3ο : Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01-01-2009 έως 31-12-2009.
Θέμα 4ο : Έγκριση πρότασης Διοικητικού Συμβουλίου για διανομή Μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2009.
Θέμα 5ο : Έγκριση Εγγραφών Νέων Μελών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών που εγγράφηκαν από την 21/07/2009 μέχρι 30/04/2010 μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.
της Τράπεζας.
Θέμα 6ο : Έγκριση Διαγραφής Μελών και εξαγοράς Συνεταιριστικών Μερίδων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ν. Σερρών από 21/07/2009 μέχρι 30/04/2010.
Θέμα 7ο : Καθορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή τον έλεγχο της
χρήση 01-01-2010 έως 31-12-2010.
Θέμα 8ο :Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρξει απαρτία κατά την ανωτέρω ημερομηνία, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Τετάρτη 09 Ιουνίου 2010 την ίδια ώρα και στην ίδια αίθουσα με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης.
Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα επαναληφθεί οριστικά την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2010 την ίδια ώρα, στην ίδια αίθουσα και με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης χωρίς καμία άλλη πρόσκληση.
Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει οριστικά εγκριθεί μέχρι και από τη συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση.
Στη Γενική Συνέλευση και στη λήψη αποφάσεων τα μέλη παρίστανται μόνο αυτοπροσώπως. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα – μέλη παρίσταται ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους.
Κατά τη προσέλευση των μελών είναι απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, διαβατηρίου, ή άλλου στοιχείου που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους.

Σέρρες 30/04/2010

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
{mosimage}
{mosimage}
Ιωάννης Σ. Χατζηηλιάδης
Χρήστος Γ. Πουρνάρης

Web Banking

Για να συνδεθείτε στην υπηρεσία web banking πρέπει να έχετε τραπεζικό λογαριασμό στην Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών.

Είσοδος Εγγραφή

Απολογισμός Έτους

apologismos2012

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγησή σας. Περισσότερα

Οκ, Συμφωνώ